Du är här: Hem > DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR ARBETSSÖKANDE

DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR ARBETSSÖKANDE

DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR ARBETSSÖKANDE

Denna dataskyddsbeskrivning innehåller information om hur nedan nämnda personuppgiftsansvarige samlar in och behandlar arbetssökandes personuppgifter. Dataskyddsbeskrivningen kan uppdateras efter behov eller om tillämplig lagstiftning ändras.

1. Personuppgiftsansvarig

Kone-Ketonen Oy (FO-nummer 0627103-9)
Ringvägen 25
64100 Kristinestad
tfn +358 207 344 640

2. Person som ansvarar för registerärenden och/eller kontaktperson

Toni Halkola
toni.halkola(at)kone-ketonen.fi
tfn +358 207 344 649

3. Ändamål för behandling av personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige samlar in, lagrar och behandlar personuppgifter om arbetssökande för ändamål som fastställts i förväg. Det huvudsakliga syftet med behandlingen av personuppgifterna är att hantera rekryteringsprocessen och ärenden i anslutning till den, såsom att ta emot arbetsansökningar samt att utvärdera och välja arbetssökandena. Grunder för behandlingen för ovan nämnda ändamål är främst (1) verkställande av ett arbetsavtal och åtgärder som föregår ett arbetsavtal, samt (2) arbetssökandens samtycke.

4. Datainnehåll

Den personuppgiftsansvarige får personuppgifter om arbetssökanden i huvudsak av personen själv och med dennes samtycke även från andra källor. Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter:
• Arbetssökandens kontaktuppgifter, som namn, e-post och telefonnummer
• Andra svar i rekryteringsblanketterna som påverkar rekryteringen och som beroende på situationen kan innehålla bl.a. meritförteckningar, svar på flervalsfrågor samt öppna testsvar.

5. Hantering av uppgifter

Arbetssökandens personuppgifter behandlas i huvudsak av den personuppgiftsansvariges anställda som utför arbetsuppgifter i anslutning till rekrytering och anställning. Den personuppgiftsansvarige kan också anlita externa underleverantörer. De behandlar arbetssökandenas personuppgifter i rollen som personuppgiftsbiträde och står i avtalsförhållande till rekryteraren. Därvid sörjer man för konfidentialiteten i personuppgifterna bl.a. genom avtal. Arbetssökandens personuppgifter kan i övrigt lämnas ut om lagen eller en behörig myndighet förutsätter det.

I regel lämnas personuppgifter inte ut till områden utanför EU, men eftersom uppgifterna i huvudsak bara förvaras i elektronisk form kan det hända att vissa tjänsteleverantörer (bl.a. lagring i moln) befinner sig utanför EU. Om personuppgifter överförs till områden utanför EU ansvarar den personuppgiftsansvarige för att behandlingen, överföringen och registreringen av personuppgifterna genomförs på lagliga grunder och med tillräckliga skyddsmekanismer.

6. Personuppgifternas förvaringstid

Den personuppgiftsansvarige förvarar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Uppgifterna förvaras på servrar som skyddats i enlighet med bästa praxis i branschen. Personuppgifterna hålls konfidentiella och yppas inte i onödan för andra. Om den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifter utifrån ett samtycke kan personen när som helst återkalla samtycket genom att meddela den personuppgiftsansvarige om detta.

7. Arbetssökandens rättigheter i anslutning till behandlingen av personuppgifter

Arbetssökanden har rätt att få bekräftelse på om rekryteraren behandlar hans eller hennes personuppgifter samt få veta vilka personuppgifter som behandlas om honom eller henne. Arbetssökanden har rätt att begära att felaktiga eller föråldrade eller annars bristfälliga personuppgifter rättas. Arbetssökanden kan förbjuda att hans eller hennes personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Arbetssökanden har rätt att lämna ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om den personuppgiftsansvarige inte har iakttagit tillämpliga dataskyddsbestämmelser i sin verksamhet. Arbetssökanden har i vissa situationer rätt att kräva att rekryteraren begränsar behandlingen av personuppgifterna.

8. Kontakter

I alla frågor som gäller behandlingen av personuppgifter och i situationer som handlar om att utöva egna rättigheter ska den registrerade kontakta personen som anges i punkt 2. Begäran ska göras skriftligen. Den personuppgiftsansvarige eller personen i punkt 2 kan vid behov be den registrerade precisera sin begäran skriftligen och den registrerades identitet kan vid behov verifieras innan fortsatta åtgärder vidtas.

9. Besökarstatistik – Dataskyddsbeskrivning

Denna webbplats använder tjänsten Google Analytics för att samla in besökarstatistik. Uppgifterna från tjänsten används för att utveckla webbplatsen, och dessutom kan uppgifter användas för att rikta webbmarknadsföring. Tjänsten sparar uppgifterna i en anonym form och de kan inte kopplas till enskilda användare.

Tjänsten använder kakor för att samla in uppgifter. Med hjälp av kakor kan man samla in uppgifter till exempel från vilken webbplats du kommit till adressen, vilka av våra webbsidor du har bläddrat i och när, vilken webbläsare du använder, vilken skärmupplösning och vilket operativsystem du använder, samt IP-adressen till din dator, dvs. vilken internetadress som skickar och tar emot information. Användarna har möjlighet att förhindra användningen av kakor genom att ändra inställningarna i webbläsaren så, att kakor inte kan sparas. I vissa tjänster kan det emellertid hända att ett förbud mot användning av kakor påverkar tjänstens funktionalitet.